Slogan tiếng Anh

slogan tiếng anh

Tạm dịch: “Giáo viên gọi nó là “gian lận”...Chúng tôi gọi nó là “tinh thần đồng đội””
Tạm dịch: “Với A6 không gì là không thể”
Tạm dịch: “Cuộc sống có thể mang tôi khỏi A6, nhưng không thể mang A6 khỏi tôi”
Tạm dịch là: “Cảnh báo: dân A4 đang ở đây..đi chỗ khác chơi..”
Tạm dịch: “Không bây giờ, thì bao giờ? Không phải A4, thì là ai?
Tạm dịch: “huyền thoại của một thế hệ
Tạm dịch: “Tôi không thể, bạn không thể, nhưng chúng ta thì có thể
Tạm dịch: “Friendship U Can Keep”
Tạm dịch: “Dù bạn đi nơi đâu, tôi cũng sẽ bên bạn
Tạm dịch: “Cùng tỏa sáng… bởi vì chúng ta là số một”
Tạm dịch: “Cùng với nhau chúng tôi thay đổi thế giới”
Tạm dịch: “Tất cả vì một, một vì tất cả”
Tạm dịch: A6 luôn trong trái tim tôi
Tạm dịch: “A6 - Gia đình thứ 2 với tôi
Tạm dịch: “Với A6 chúng tôi là 1, sinh ra để tỏa sáng
Tạm dịch: “Bạn sẽ không bao giờ bước một mình”
Tạm dịch “Một lần là thành viên 9B – Mãi mãi là thành viên 9B”