Ngày tạo: 31-03-2021

Video clip này giới thiệu và giải thích hiện tượng rỗ bề mặt mực in lụa trong quá trình kéo mực.